ffmpeg 合并 剪辑 视频 转换格式

ffmpeg下载地址www.ffmpeg.org

提取视频 -vcodec copy  提取音频 -acodec copy 提取字母 -scodec copy

-v copy 提取视频+音频+字幕

-map  0 提取所有视频、音频、字幕

-map  0:d2:d3

d2:可取 v a s 代表 画 音 字幕

d3:可取0-10,1-9代表第几条音轨或字幕, 0代表所有

-i 文件名 -ss剪辑
-vcodec copy 提取视频 -acodec cooy 提取音频 可简写成 -c copy
-to 从地第5分钟剪到第10分钟(共5分钟)
-t 从地第5分钟一直减第10分钟(共10分钟)

提取视频

只含画,不含音 : ffmpeg -i 视频.mp4 -vcodec copy -an 视频.mp4

只含画和音 : ffmpeg -i 视频.mkv -c copy 视频格式.mp4

转换格式

ffmpeg -i 视频.mp4  视频.mkv

剪辑

00-10:00 分钟的视频 (共5分钟)
ffmpeg -i 视频.mkv -ss 00:05:00 -t 00:10:00 -c copy 视频片段.mkv
剪辑 5:00起 10分钟的视频共(10分钟)
ffmpeg -i 视频.mkv -ss 00:05:00 -to 00:10:00 -c copy 视频片段.mkv
剪辑 5:00-10:00 分钟(共5分钟)的视频并转换格式
ffmpeg -i 视频.mkv -ss 00:05:00 -to 00:10:00 -c copy 视频片段.mp4

剪辑所有轨道的画 音 和字幕
ffmpeg -i 视频.mkv -ss 00:05:00 -to 00:10:00 -map 0 -c copy 视频片段.mkv剪辑 5:

合并

合并视频1.mp4 视频2.mp4 视频3.mp4

法一(优先用法一)

file.txt:

 

 

法二: